Integritetspolicy

Registeransvarig och kontaktperson

Narskuttelu OY's FO-nummer: FI28370935

Adress: Narskuttelu Oy, Teollisuustie 17, FI82430 Puhos, Finland.

Telefonnummer: +358 40 195 5779

Webbsida: https://se.narskuttelu.fi

Kontaktperson med ansvar för registerfrågor och dataskyddsombud:

Pekka Hoppu

Telefonnummer +358 40 195 5770

Pekka @ narskutteluoy.fi

Registernamn

Narskuttelu Oy nätbutik kundregister.

Skäl för behandling av personuppgifter och registerföring

Registret används endast för att upprätthålla ett kundförhålande mellan nätbutiken och kunden. För att en beställning ska kunna göras krävs inte registrering i kundregistret. 

Den registeransvarig använder personuppgifter från kunder eller personer som tar kontakt i enlighet med personuppgiftslagstiftningen enligt följande: 

 • utveckling och hantering av kundrelationer
 • erbjudande och leverans av produkter
 • försäljning och marknadsföring av den registeransvariges produkter
 • utveckling av den registeransvariges verksamhet
 • betalning, betalningskontroll och inkassering

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på gällande personuppgiftslagstiftning enligt följande:

 • avtalsförhållandet mellan Narskuttelu Oy och den registrerade bl.a. när den registrerade har ingått avtal med Narskuttelu Oy.
 • samtycke av den registrerade bl.a. när den registrerade har gett sitt samtycke till elektronisk direktmarknadsföring.
 • till Narskuttelu Oys berättigat intresse av kopplingen mellan Narskuttely Oy och den registrerade bl.a. när Narskuttelu Oy använder den registrerades uppgifter för marknadsföring eller reklam av sina produkter, eller behandlar uppgifter inom Narskuttelu Oy.
 • till Narskuttelu Oys lagstadgade skyldighet bl.a. när Narskuttelu Oy förvarar kundens personuppgifter för att följa bokförings- eller annan tvingande lagstiftning.

Uppgifterna ska lagras endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå de syften som anges ovan. Kunden kan också själv påverka lagringstiden för uppgifterna i enlighet med de metoder som beskrivs nedan.

Registrets datainnehåll

Från kunder och kunder som har gett marknadsförings- och kontakttillstånd samlas och deponeras den information som krävs av de skäl som anges ovan. Denna information som mest omfattande är:

 • namn
 • kundnummer
 • företag eller privatpersoner
 • kontaktuppgifter för kontakt
 • uppgifter om faktureringsadresser
 • förfallodagen
 • faktureringsmetod
 • annan information som erhållits med kundens och den potentiella kundens samtycke och som är nödvändig för att den tjänst eller produkt som kunden begär ska kunna levereras. 
 • kundens marknadsföringstillstånd och marknadsföringsförbud
 • kundfeedback och andra kontakter
 • tillståns- och förbudsuppgifter enligt lagstiftningen om distansförsäljning och direktmarknadsföring
 • information om tillhörighet till den stamkundssystem och den information som behövs för att få förmånerna
 • åtgärder som vidtagits i tjänsten, t.ex. besök på webbplatsen, inköp eller produktsökning
 • datum, varaktighet och upprepning av besöket på webbplatsen
 • typ av webbläsare och apparatens operativsystem
 • typ av apparat, t.ex. dator eller mobil apparat
 • IP-adress
 • en unik identitetsbeteckning, t.ex. en cookie eller annan motsvarande identifieringsteknik
 • samverkan med kommunikation, t.ex. om kunden har öppnat en e-post som skickats till honom eller henne

Andra uppgifter som erhållits från kunden

Information som upptäckts och slutsatser om webbplatsens användning

 • Annan information som samlats in med användarens samtycke
 • Med Google Analytics kan man t.ex. dra slutsatser om eventualle intressen hos en kund eller placera en kund i en viss målgrupp.

Regelbundna informationskällor

Uppgifter om kunderna fås från kunderna bl.a. i samband med anbudsinfordringar, beställningar, avtal, kontakter och andra kontakter elektronisk eller per telefon. Uppgifter om potentiella kunder fås bl.a. i samband med tävlingar, lottningar och telefonförsäljning. Av dessa uppgifter lagras endast uppgifter om de kunder som har utfärdat marknadsförings- eller kontakttillstånd. 

Alla kunders kontakter (elektroniska och telefon) kan sparas. Inspelningarna används för autentisering av evenemang och avtal, behandling av reklamationer och utveckling av kundservice.

Informationen samlas också in med hjälp av cookies och liknande metoder, som beskrivs närmare i klausulen "Integritetsskydd och cookies".

Regelbundna utlämnanden av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

I regel lämnas uppgifter inte ut ur Narskuttelu Oys kundregister utanför EU eller EES. Inom EU kan uppgifter lämnas ut till tredje part för att avtalet ska kunna fullgöras, såsom leverans av en produkt från ett annat EU-land till en adress som kunden anger. I enlighet med gällande lagstiftning kan uppgifter lämnas ut till myndigheter. 

Principer för skydd av registret

Uppgifterna i kundregistret samlas in i databaser som skyddas med brandväggar och lösenord med de tekniska skyddsmetoder som normalt används. Rätt att använda registret förutsätter ett personligt användarnamn och lösenord som endast beviljas den som hör till den registeransvariges personal och vars ställning och uppgifter den nämnda nyttjanderätten hänför sig till.

Endast anställda hos Narskuttelu Oy har tillgång till uppgifterna. Material i manuell form förvaras i låsta lokaler som används av Narskuttelu Oy. 

Den registrerades rättigheter

Kunden har enligt personuppgiftslagstiftningen rätt att:

 • kontrollera uppgifterna om honom och kräva att felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas eller kompletteras eller att föråldrade uppgifter utplånas genom att skriftligen och undertecknat skicka en begäran om detta till Narskuttely Oy, genom att personligen besöka Narskuttely Oys lokaler eller genom att ändra, komplettera eller radera själva uppgifterna på webbplatsen. 
 • förbjuda användning av uppgifter för direktmarknadsföring eller distansförsäljning genom att skriftligen eller per telefon kontakta kundtjänst eller genom att trycka på länken i slutet av det elektroniska marknadsföringsmeddelandet
 • blockera eller tömma cookies från webbläsarens inställningar eller återställa appens id från mobila enheters inställningar på det sätt som anges i klausulen "Integritetsskydd och cookies".
 • lämna in klagomål till myndigheten om han eller hon anser att hans eller hennes uppgifter har behandlats i strid med dataskyddsklausulen och gällande personuppgiftslagstiftning. 

Kontaktuppgifter för utövande av rättigheter: 

Narskuttelu Oy FO-nummer FI28370935
Adress: Narskuttelu Oy, Teollisuustie 17, FI82430 Puhos, Finland.
Telefonnummer: +358 40 195 5779
Webbsida: https://se.narskuttelu.fi

Dataombudsmannens byrå:

Besöksadress: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 HELSINKI, Finland

Postadress: PL 800 00521 HELSINKI, Finland

Växel: 029 56 66700. Fax: 029 56 66735.

Kontorets e-post: tietosuoja @ om.fi

Din kundvagn är tom